Kategoria: Mowa i nauka

TRUDNO SIĘ DZIWIĆ

Trudno się dziwić nie kończącym się sporom na temat głosek i fonemów,jeżeli elementarne, najprostsze pojęcia nie są gruntownie powyjaśniane (o tym jeszcze niżej).Definicja znaczenia (znaczeń) wyrazu powinna zawierać okre­ślenia wszystkich

SKRÓTOWY SCHEMAT

W obu sformuło­waniach głoska jest ujęta jako przebieg składający się z następujących momentów: implus mózgowy, zespół ruchów artykulacyjnych, wibracja fal powietrznych, reakcja receptora na bodźce akustyczne, transformacja energii fizycznej w

OSTATNI MOMENT REAKCJI

W grę wchodzi apercepcja, przez którą rozumiemy uwarunkowanie reakcji na bodziec przez dotychczasowe doświadczenie reagującej jednostki (organizm odznacza się, jak wiadomo, reaktywnością i plastycznością, którą jest zdolność dostosowywania reakcji do

MECHANIZM MYŚLENIA

Mechanizm myślenia językowego jest mechanizmem odruchów warunkowych (nie mogę w tej chwili rozwijać tej tezy, którą zresztą wie­lokrotnie omawiałem w swoich pracach). Przez odruch warunkowy rozu­miał Pawłów odruch nabyty przez

CAŁY KRĄG ZAGADNIEŃ

W r. 1933 wydany był w Paryżu specjalny tom „Journal de Psycho­logie Normale et Pathologique”. Wśród umieszczonych w nim artykułów był mój pt. Quelques remarąues sur les rapports de la

ŚWIAT JĘZYKOWY

„Świat .językowy, pisał Baudouin de C., istnieje w swojej ciągłości jedynie tylko psychicznie, jedynie tylko wyobrażeniowo” . Pytanie: jak coś istnieje? jest pytaniem o treści epistemologicznej, znacznie lepiej zdawać sobie

CZERPANIE WIADOMOŚCI

Takim jest właśnie fonema lub fonemat”. Skąd mielibyśmy czerpać wia­domości o czymś, co istnieje tylko psychicznie, tylko wyobrażeniowo? Naszą wiedzę o języku czerpiemy z doświadczenia, to znaczy z faktów dostępnych

ZAGADNIENIA OGÓLNE SŁOWOTWÓRSTWA

Wyraz struktura w swoim najszerszym znaczeniu oznacza zespół odpowiednio skoordynowanych elementów. Odnosząc to do wyrazu, ter­min struktura może znaczyć: układ fonemów, czyli stronę fonetyczną, Układ wykładników fleksyjnych, czyli aspekt fleksyjny,

CZYNNIKI FONETYCZNE

Nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że skoro to powiedziano, to praktycznie powie­dziano jiiż wszystko, co można powiedzieć ważnego i użytecznego o for­macji. Te dwie cechy jakościowe: poddawanie się percepcji i

JEDNA Z PODSTAWOWYCH CECH

Jedną z podstawowych cech języka polskiego jest polimorfizm wyrazów. Jest to pierwsze spośród naszych stwierdzeń ogólnych (doty­czy także innych języków słowiańskich). Wspomniany polimorfizm wy­razów w języku polskim jest rezultatem działania

JEDNOLITOŚĆ ZNAKU

Jest oczywiste, że jednolitość znaku jest z punktu widzenia historycznego rzeczą względną: maison jest wyrazem — znakiem jednolitym we współczesnej francuszczyźnie, ale nie był nim niegdyś. Obok wyrazów tego typu

WYRAZ ZŁOŻONY

Wyraz złożony, wyraz będący strukturą — to znak, za pomocą którego element rzeczywistości został nie tylko wydzielony z otaczającej rzeczywistości, tzn. zinterpretowany jako autonomiczna jednostka, lecz pozostaje rów­nież w relacji