Author Archives: Bartosz Cichowski

PROPONOWANE ODRÓŻNIENIE

Proponowane przez logików odróżnianie funkcji znaczeniowych cza­sowników znaczyć i oznaczać nie usuwa trudności i nie zawsze da się kon­sekwentnie. stosować. Gdybyśmy zadali sobie pytanie: jaką cechą powinno się odznaczać myślenie,

JEDNA Z NAUK O CZŁOWIEKU

Językoznawstwo jest jedną z nauk o człowieku i to je łączy z takimi naukami jak biologia, psychologia, neurologia, socjologia, histo­ria. Ta teza może sprawiać wrażenie truizmu, ale lepszy jest zgodny

SZCZEGÓLNA UWAGA

Dalszy ciąg cytowanego tekstu rzecz wyjaśnia: „psychologia przestaje być dawną abstrakcyjną nauką o wrażeniach, spostrzeżeniach, myślach czy uczuciach…, zagad­nieniem głównym jest zagadnienie stosunku człowieka do świata, który go otacza”. Na

OBA TYPY KONSTRUKCJI

Mo­żliwe byłyby oba typy konstrukcji, gdyby żywiołem, o którym mowa, była woda: „całą wieś zalało wodą” albo: „całą wieś zalała woda”. Ener­gia nerwowa „mobilizowana” przez bodźce zewnętrzne ulega werbaliza­cjom, to

OKREŚLAJĄC JĘZYKOZNAWSTWO

Określając językoznawstwo jako jedną z nauk o człowieku, określamy tym samym przedmiot tej nauki: jest nim język jako jedna z form zachowania się (behaviour, comportement) człowieka w środo- Avisku społecznym.

ZBIEŻNOŚĆ MYŚLENIA

Takie zbieżności myślenia naukowego są obja­wami teoretycznego integrowania się nauk, dającego się niekiedy obser­wować, mimo coraz silniejszej ich specjalizacji. Teoretyczna integracja nauk jest oczywiście czymś zupełnie innym niż uprawianie eklektyzmu:

KAŻDA JEDNOSTKA MÓWIĄCA

Każda jednostka mówiąca, każdy człowiek, każda osobo­wość stanowi jedność bio-psycho-socjalną (p. niżej s. 291). Jednostkowy żywy organizm jest cząstką środowiska tak ścisłe z nim zespoloną, że nawet z teoretycznej definicji

WSZELKIE POSTRZEŻENIA

O wszelkich postrzeżeniach, reakcjach mózgu na bodźce zewnętrzne pisał Kartezjusz, że są to „tantum diyersi modi percipiendi” — ‚tylko rozmaite sposoby percypowania (postrzegania)’. Obie zacytowane maksymy mają treść epistemologiczną. Niektórzy

TRUDNO SIĘ DZIWIĆ

Trudno się dziwić nie kończącym się sporom na temat głosek i fonemów,jeżeli elementarne, najprostsze pojęcia nie są gruntownie powyjaśniane (o tym jeszcze niżej).Definicja znaczenia (znaczeń) wyrazu powinna zawierać okre­ślenia wszystkich

SKRÓTOWY SCHEMAT

W obu sformuło­waniach głoska jest ujęta jako przebieg składający się z następujących momentów: implus mózgowy, zespół ruchów artykulacyjnych, wibracja fal powietrznych, reakcja receptora na bodźce akustyczne, transformacja energii fizycznej w

OSTATNI MOMENT REAKCJI

W grę wchodzi apercepcja, przez którą rozumiemy uwarunkowanie reakcji na bodziec przez dotychczasowe doświadczenie reagującej jednostki (organizm odznacza się, jak wiadomo, reaktywnością i plastycznością, którą jest zdolność dostosowywania reakcji do

MECHANIZM MYŚLENIA

Mechanizm myślenia językowego jest mechanizmem odruchów warunkowych (nie mogę w tej chwili rozwijać tej tezy, którą zresztą wie­lokrotnie omawiałem w swoich pracach). Przez odruch warunkowy rozu­miał Pawłów odruch nabyty przez

© 2020
Powered by WordPress | Theme Designed by: website | Thanks to remedies, medicine and find out more